Thông tin dự án

 
insulation work: FGD (...B,C,D) and piping system

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg